Mettre à jour un module Odoo en ligne de commande (CLI)

en root ou avec sudo

sudo -u odoo permet de lancer odoo avec l’utilisateur odoo :

$ systemctl stop odoo
$ sudo -u odoo odoo -u [module] -d [database] --stop-after-init
$ systemctl start odoo